PROGRAM STRANY PATRIOTI ČR

7. 10. 2021 Off By admin

Pro patriota je prioritou zlepšování a ochrana prostředí v nejbližším okolí. A od toho se vše odvíjí, měnit nejprve věci okolo sebe, které pomalu změní svět kolem nás.

Je nás dosti, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného; děláme svou práci a věříme, že to nejlepší, co můžeme, vydáváme všem právě ve svém povolání.

Není to politická netečnost; říkáme-li, že chceme míti pokoj od politiky, znamená to něco velmi vážného: že chceme, aby politika byla v pořádku; aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly; aby nás neponižovala. Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého krejčího nebo zámečníka; rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek.

Karel Čapek, Politikum – Lidové noviny 21. 9. 1925         


Daň musí být jednoduchá a férová

 • Daň z práce by měla být stanovena rovnou sazbou s hranicí pro osvobození nízkých příjmů. Prosazujeme větší daňové asignace obcím dle provozovny či sídla podnikatele. Ponecháme větší část daňového výnosu v místě provozovny či sídla podnikatele a firmy
 • Daňové zákony mají být napsány srozumitelně. Neměly by obsahovat řadu výjimek, procházet neustálými změnami a umožňovat úředníkům odpouštět daně.
 • Nechceme žít na dluh, na úkor našich dětí, a proto prosazujeme dlouhodobě vyrovnané hospodaření státu. V krizových dobách je možné se krátkodobě zadlužit, v úspěšných letech je však třeba dluhy splácet.
 • Daně musí být stanoveny tak, aby pokryly základní potřeby státu. Výpočet daní musí být jednoduchý, bez složitých výjimek.
 • Průhlednost veřejného sektoru. Veřejný sektor musí jít příkladem. Politici a manažeři ve veřejných institucích budou mít povinnost zveřejňovat rozpočty a svá majetková přiznání. Veřejných zakázek se budou moci účastnit pouze podnikatelé s průhlednou majetkovou strukturou.
 • Jsme pro přísné trestání finanční kriminality, ale ne pro podezřívání a špehování všech podnikatelů bez rozdílu formou různých kontrolních hlášení a majetkových přiznání, EET.
 • Strategické suroviny jako například voda musí patřit obcím, městům, ne zahraničním nadnárodním koncernům.
 • Umožníme flexibilní formy zaměstnávání jako jsou částečné úvazky, práce z domova, sdílená pracovní místa.

  Sociální služby

 • DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY • optimalizace sítě sociálních služeb v kraji = snadnější dostupnost • komunitní, terénní, odlehčovací a ambulantní služby poskytované v přirozeném prostředí • důsledná kontrola kvality služeb, kterým kraje poskytují oprávnění • dostupná síť rodinných center 
 •   MEZIOBOROVÉ TÝMY • řeší pacienta z hlediska zdraví i jeho sociální situace • spojení profesionálů různých odborností zdravotních i sociálních, kteří spolu úzce spolupracují 
 •   PODPORA NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINY • výstavba či podpora chráněného bydlení pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením • spolupráce s neziskovým sektorem: asistenční a terénní služby • důsledná práce s komunitou ve vyloučených lokalitách 

 Rodina základní kámen každé obce, města, kraje a státu

 • Nejohroženější skupinou občanů jsou osamocení senioři a seniorky. Je třeba zastavit sociální exkluzi, která ohrožuje normy a společenský řád a tím zvyšuje riziko dezintegrace a rozpadu společnosti. Základním a nezbytným článkem sociální podpory seniorů je rodina, která by měla pomáhat udržet si samostatnost, nezávislost. Měla by být prostorem mezigenerační solidarity, vytvářet bezpečný prostor pro život a tím vytvářet ochranou hráz před sociální izolací. 
 • Tato idea je v současné době, po mnoha zkušenostech i prokázaných případech, nedosažitelnou skutečností. Ideálem v péči o seniory zůstává přesvědčení, aby každý člověk mohl zůstat do konce svého života ve vlastním, přirozeném prostředí, obklopen rodinnými příslušníky a širším sociálním zázemím. Je ale pravděpodobné, že v blízké budoucnosti zůstanou domovy pro seniory stěžejním prvkem zdravotně-sociální péče. Proto je nutné z domovů pro seniory vytvářet důstojná místa pro život a zabývat se všemi tématy, které přispějí ke zkvalitnění života starších lidí v domově pro seniory. Vždyť lidský život má svoji nenahraditelnou cenu a stáří je jev, který ovlivňuje či bude ovlivňovat a zajímat nás všechny. Stáří může přinášet také ovoce – v podobě moudrosti, shovívavosti, humoru a nacházení smyslu života a smrti. 
 • Takovým lidem by společnost měla vyjít vstříc zavedením sociální citlivě definované a finančně nenáročné služby asistenta v domácnosti. Takovou službu by bylo možné nabídnout i jiným lidem v sociálně náročné situaci.
 • Prosadíme daňové prázdniny pro pracující rodiče tří a více nezaopatřených dětí po celou dobu jejich výchovy do určeného příjmu.
 •  Děti jsou budoucností národa. Pro svou výchovu potřebují především otce a matku. Podporujeme proto péči obou rodičů o děti, pokud možno v úplných rodinách. Pokud se rodiče rozejdou nebo rozvedou, měli by se oba nadále podílet na výchově dítěte.
 • Pěstounská péče se nesmí stát byznysem, který má cíleně v rodině navýšit rozpočet místo mateřské dovolené. Zneužívání se děje v některých rodinách, kdy se dcera cíleně nestará o potomka, kterého si vezme následně do pěstounské péče jiný rodinný příslušníka a podvodem tak zneužívají sociální systém.
 • Vzdělávací, sociální a kulturní politika státu musí směřovat k podpoře rodiny a rodičovství.
 • Velkou pozornost by měla společnost věnovat lidem se zdravotním postižením, aby jim umožnila co nejlépe se aktivně začlenit do společnosti a nežít jako segregované komunity resp. sociální izolováni jedinci. V této souvislosti prosazujeme intenzivnější podporu pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem.
 •  Děti by neměly být odebírány vlastním rodičům, kromě případů prokazatelného týrání. Spíše než na financování ústavů nebo pěstounů by peníze měly být použity na řešení problémů rodin, aby děti mohly vyrůstat se svými nejbližšími.
 •  Peníze na penze důchodců stát vybírá z příspěvků placených generací jejich dětí. Výchova a výživa dětí je přitom finančně náročná. Chceme proto zohlednit ve výši důchodu, kolik dětí, které přispívají státu, kdo vychoval.
 • Jedním z hlavních faktorů uplatnění se na pracovním trhu je vzdělání a kvalifikace pracovníků. Patrioti ČR budou proto podporovat rekvalifikace, celoživotní vzdělávání, jazykové vzdělávání a rozšiřující kurzy pro uchazeče o práci. Zároveň budeme motivovat soukromé a státní společnosti, aby umožňovaly v co největší míře vzdělávání svých zaměstnanců.
 • Ztráta práce a následná nezaměstnanost je jednou z nejvíce stresujících událostí v životě člověka. Naším programem je zásadním způsobem zvýšit zaměstnanost v rámci příspěvkových organizací obcí, měst, kde najdou uplatnění občané, kteří jsou dnes povětšinou dlouhodobě nezaměstnaní. Jde o služby jako (údržba zeleně, zimní údržba, úklid veřejných prostor, parků, státních lesů, údržba památek apod.).

Moderní státní správa pro občana

 • Naším cílem je vytvořit moderní a ověřený politický systém, kde bude vyváženě kombinovaná osobní odpovědnost a větší pravomoci přímo volené exekutivy s prvky přímé účasti všech občanů bez výjimky. Budeme prosazovat ústavní zákon o všeobecném referendu bez omezujících klauzulí.
 • Pokud občané nasbírají dostatek podpisů pod petici požadující zrušení zastupitelským sborem schváleného zákona či vyhlášky, musí tento předpis být schválen nebo odmítnut v referendu. Veto nebude možné vyvolat u předpisů schválených kvalifikovanou většinou.
 • Zpřístupníme úřední agendy také na jednotném internetovém portálu veřejné správy.
 • Veřejné instituce by měly řešit problémy občana v nejvyšší možné míře i bez jeho vlastního přičinění (například automatické vydání dokladu). Po přihlášení do portálu veřejné správy získá občan přehled o vyřizování všech podaných žádostí, průběhu dalších úředních postupů a důležitých upozorněních.
 • Otevřeme diskuzi o změně volebního systému ČR směrem k většinovému volebnímu systému s implementací prvků přímé demokracie s možností kandidovat do voleb i pro nestranické kandidáty a na celostátní úrovni (parlament).
 • Chceme uzákonit odvolatelnost politiků – vzorem může být Finsko, kde je možné za ústavou jasně daných podmínek odvolat politika v průběhu volebního období. Zajistíme odvolatelnost všech občany přímo volených funkcionářů v referendu.
 • Prosadíme závazná referenda na úrovni celého státu, krajů a obcí. Občané v nich rozhodnou o návrzích zákonodárné iniciativy nebo o zásadních návrzích parlamentu (změny ústavy, mezinárodní smlouvy, členství v mezinárodních organizacích, vojenské základny apod.). Stát nebude předem podporovat žádné stanovisko; pro každé referendum občan obdrží stručný posudek od navrhovatele pro přijetí a posudek od odpůrců proti přijetí návrhu.
 • Pro větší zapojení veřejnosti chceme využít informační technologie a propojení se sítí kontaktních míst veřejné správy. Elektronická hlasování jsou skvělým způsobem, jak přímou demokracii uskutečnit bez velkých nákladů.
 • Navrhujeme zpřístupnění všech úředních formulářů v elektronické podobě. Díky základním registrům budou předvyplněny s maximálním možným množstvím osobních údajů. Občan získá právo vědět, kdo konkrétně přistupoval k jeho osobním údajům uchovávaným veřejnou správou. Programem Patriotů je implementace komplexního řešení e-vlády.

Právo má chránit slušné

 • 1.Navrhujeme, aby soudci měli mandát pouze na deset let a museli ho poté obhajovat. Po deseti letech by museli soudci skládat zkoušky a hodnotil by se jejich výkon. Současně prosadíme prodloužení promlčecí lhůty pro kárnou zodpovědnost soudců až na deset let a zavedeme povinnost vyřešení jednoho případu na jeden rok.
 • 2.Jsme pro snížení trestní odpovědnosti na 14 roků věku za násilné trestné činy.
 • 3.Osobní svoboda projevu musí být vždy a za každou cenu garantována všem bez rozdílu.
 • 4.Oběti trestných činů musejí požívat vždy větší ochrany než pachatelé. Volba obrany před násilným agresorem nesmí býti omezována.

Vzdělání je prioritou

 • Garantování autonomie škol a profesionalizace jejich managmentu.
 • Kromě pravidelného zvyšování platu v závislosti na odpracovaných letech by měl být učitel odměňován i na základě výsledků jeho žáků. V případě úspěchu jeho svěřenců například na matematických nebo programátorských olympiádách by měl takový učitel dostávat i příplatek.
 • Postupné snižování neúměrného počtu vysokých škol, podle jasné bonifikace uplatnění jejich absolventů na pracovním trhu na základě smlouvy o akreditaci.
 • Zavedení tzv. odložených studentských půjček na vysokých školách. Povinná platba školného i všech zahraničních studentů na vysokých školách včetně slovenských.
 • Vytvoření systému přímých podpor talentovaných mladých učitelů, vědců, umělců a sportovců a zabránění úniků “mozků” do zahraničí.
 • Zpřístupnění sportovišť financovaných z veřejných zdrojů během jejich používání pro sportovní a vzdělávací činnosti široké veřejnosti.
 • Vytvoření kvalitních podmínek na zaměstnávání asistentů učitele ve vztahu k potřebám dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Vyšší integrace tělesně postižených do klasického školního systému.
 • Podporujeme aktualizaci studijních plánů, aby si žáci v průběhu vzdělávacího procesu našli a osvojili způsob, jak se učit efektivně, a aby je studium připravilo i na výzvy moderní společnosti (právní minimum, ochrana soukromí na síti, základní finanční gramotnost apod.)

Exekuce

 • Považujeme za nepřípustné, aby rozsudek státního soudu vykonával komerční exekutor a svým ziskem navyšoval mnohonásobně jeho dluh.
 • Považujeme za nepřípustné, aby exekuce probíhala všemi způsoby naráz a povinný byl zcela odříznut od jakýchkoliv příjmů, aby exekuce byla příčinou druhotné platební neschopnosti povinného.
 • Považujeme za nepřípustné, aby na komerční exekutory nikdo nedohlížel a neověřoval zákonný postup exekutora a formu výkonu exekuce, aby zákony zvýhodňovali jednu stranu (finanční ústav) transakce před druhou (občan) a omezovali rizika výhradně na stranu (občana), zatímco stranu druhou (finanční ústav) rizika zbavoval.
 • Žádáme, aby oprávněné pohledávky byly účinně vymáhány dle rozhodnutí soudů spravedlivým a civilizovaným způsobem

Zdravotnictví

 • Zdravotnická zařízení se musí zaměřit na osobní přístup k pacientovi a zasazovat zdravotní stav pacienta do jeho životního příběhu. V nemocnicích musí mít pacienti kvalitní stravu, komfort a klid na léčbu.
 • Změna systému vzdělávání zdravotníků ne-lékařů, nastavení dlouhodobého kariérního řádu.
 • Jistota garantovaného příspěvku k penzi u zdravotníků – nelékařů po odpracování 15 let v českém zdravotnictví.
 • Veřejné zdravotní pojišťovny musí hájit zájmy svých pojištěnců a dohlížet na kvalitu poskytované péče. Nelze připustit, aby na veřejném zdravotním pojištění vydělávaly podnikatelské skupiny.
 • Úplné zrušení doplatků za léky pro děti do tří let, pro důchodce a u těžce zdravotně postižených.
 • Školy v rámci prevence budou učit děti, aby pečovaly o své zdraví podle moderních poznatků a rozuměly vlivu životního stylu na svůj zdravotní stav.
 • Výrazné investice do obnovy a výstavby nemocnic (s důrazem na sociální zařízení, lůžková oddělení, operační sály, čekárny, vybavení, klimatizace, jídelny apod.) S cílem zvýšit komfort pacientů.
 • Každý musí mít snadný přístup k informacím o svém zdravotním stavu, rizicích spojených s životním stylem, dále jednoduchý přístup k seznamu zdravotních výkonů proplacených z jeho pojištění
 • Zvýšení platů sestrám a ošetřovatelům s cílem zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb.
 • ———————————-
 • VENKOVSKÝ DOKTOR • krajská kontaktní poradenská centra pro zdravotní péči • doprava k lékaři pro seniory či matky s dětmi • “venkovský doktor” = sdružená praxe více lékařů, sdílený prostor i vybavení, obce zajišťují svoz
 •   ODLEHČENÍ KRIZOVÝM SLOŽKÁM ZZS • obnovení sítě Lékařské služby první pomoci včetně návštěvní služby • výrazné snížení neindikovaných výjezdů Zdravotnické záchranné služby 
 •  KRAJSKÁ PORADENSKÁ CENTRA • občané mají možnost poradit se o svých právech a kompetencích v oblasti zdravotnictví při jednání s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami • dostupná síť center paliativní péče – pomoc pacientům, aby mohli řešit svůj zdravotní stav v domácím prostředí, a odlehčení blízkým pacienta a jeho rodině

Vnitřní bezpečnost

 • Důsledné odpolitizování bezpečnostních složek a zpravodajských služeb provedením veškeré organizační a personální reformy vycházející z procesního auditu.
 • Výrazné zkvalitnění a zintenzivnění výcviku bezpečnostních složek tak, aby byly schopny včas, rázně a adekvátně reagovat na vývoj bezpečnostní situace.
 • Zvýšení nároků a pravidelné prověrky způsobilosti zejména u nadřízených funkcionářů bezpečnostních složek.
 • Dohled státu nad strategickými odvětví hospodářství (energetika, zemědělství, doprava, věda a výzkum).
 • Jsme proti zpřísňování a regulaci držení střelných zbraní a jiných sebeobranných prostředků.
 • Posilování významu bezpečnostních složek a zpravodajských služeb a jejich komplexní reformu včetně účinné kontroly před jejich zneužíváním na politické cíle.
 • Podpora dobrovolných hasičů, daňové zvýhodnění příslušníků JPO III.
 • Zcivilnění podpůrného aparátu bezpečnostních složek a zpravodajských služeb.
 • Snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu, boj s korupcí a organizovaným zločinem.

Kultura, cestovní ruch

 • Prosadíme, aby v památkové péči, architektonických soutěžích a grantech v oblasti kultury rozhodovali odborníci, ne politici.
 • Naší prioritou je obnova, udržování a rozvíjení místních tradic.
 • Podpoříme vznik místních občanských “muzeí” vytvářených z iniciativy obyvatel.
 • Jsme přesvědčení, že kultura a umění mají významnou národohospodářskou roli, ať už v odvětvích hudebního, filmového a vydavatelského průmyslu nebo v dalších odvětvích takzvaných kulturních průmyslů. Kultura je velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru, je důležitým podněcovatelem prosperity měst či celých regionů, mimořádnou šancí pro novou ekonomiku.
 • Vytvoření systému investičních pobídek zaměřených na podporu rodinného malého a středního podnikání v oblasti cestovního ruchu.
 • Budeme podporovat tradiční lidovou kulturu, neprofesionální umění a regionální kulturu.
 • Podpora regionálního cestovního ruchu zavedením systému dovolenkových poukázek pro děti a dospívající mládež (se sekundárním cílem tvorby jejich pozitivních postojů vůči domovské zemi.
 • Konzistentní tvorba identity a systematické budování značky “Česká republika” doma i v zahraničí
 • .Kvalitní dopravní obslužnost je podmínkou i rozvoje cestovního ruchu.
 • Patrioti prosazují, aby odborná vyjádření Národního památkového ústavu byla pro orgány státní správy závazná, a aby zaměstnanci úřadů vykonávající státní správu v přenesené působnosti měli bezpodmínečně vzdělání v oboru památkové péče. Požadujeme důkladný dohled orgánů státní správy nad stavem kulturních památek a dodržovaní povinnosti vlastníka kulturních památek vyplývajících ze zákona.
 • ——————————-
 • PODPORA KULTURY • zřízení systému jednoletých i víceletých dotací dle příkladů dobré praxe • spravedlivé a transparentní kulturní granty 
 •  CESTOVNÍ RUCH • víceleté dotační tituly pro rozvoj cestovního ruchu • systémová podpora regionálních letišť • investice do zdevastovaného lázeňství 
 •   KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ • pomoc lokálním a folklórním spolkům • dotační podpora obecních “hubů” – míst k setkávání

Životní prostředí, zemědělství

 • Zásadní revidování dotační schizofrenie mrhání peněz občanů, když se z plateb za elektřinu dotuje jako podpora obnovitelných zdrojů energie.
 • Ochrana přírody a krajiny patří mezi naše hlavní principy. Jsme ovšem přesvědčeni, že ji stát má provádět s rozumem a nezapomínat na to, že součástí přírody je i sám člověk. 
 • Ochrana přírody nemůže sloužit jako prostředek nesmyslného omezování svobody lidí. Na druhou stranu stát musí být tvrdým vymahatelem sankcí pro poškozovatele životního prostředí..Zvláštní pozornost chceme věnovat ochraně pitné vody jako strategické suroviny 21. Století.
 • V oblasti nakládání s odpady budeme usilovat o to, aby Česká republika sledovala poslední odborné trendy a místo budování rozšiřujících se skládek vsadila spíše na energetické využití odpadů. Co můžeme, zrecyklujeme co nemůžeme, přetavme v energii a teplo.
 • Alarmující úbytek kvalitní zemědělské půdy a její prodej zahraničním vlastníkům budeme řešit využíváním opuštěných průmyslových areálů k nové výstavbě a podporou domácích zemědělců při nákupu půdy..Posílíme osvětu a vzdělávání o kvalitě potravin již od základní školy, budeme akcentovat příklad ekologického zemědělství a biopotravin, lokální výroby a obnovy tradic.
 • Ochrana našich lesů před nadměrnou a ekonomicky nevýhodnou těžbou dřeva.
 • Poctiví místní zemědělci jsou tlačeni do kouta unifikovanou, často nekvalitní produkcí velkovýrobců, jejich kartelovými dohodami, dovozem dotované produkce ze zahraničí a likvidační politikou obchodních řetězců. To je třeba změnit mimo jiné přísnou kontrolou kvality a rovných podmínek na trhu.
 • Změníme způsob hospodaření s.p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech.
 • —————————–
 • PODPORA LOKÁLNÍCH ZEMĚDĚLCŮ • podpora ekologického zemědělství a výroby zdravých lokálních potravin • dotační podpora zemědělců, kteří produkují regionální potraviny a věnují se šetrnému zemědělství 
 • SILNICE • výrazné investice do silnic 2. a 3. tříd • obchvaty kolem měst jako priorita 
 •  ŽELEZNICE A AUTOBUSY • integrované tarify dopravy mezi jednotlivými kraji • podpora nízkokapacitních a školních autobusů • vodíkové technologie 
 •  CYKLOSTEZKY • vytvoření páteřní sítě cyklostezek – propojení jednotlivých krajů • dostupná infrastruktura pro nabíjení elektrokol a jejich zabezpečení • cyklostojany u úřadů, středních škol a krajských nemocnic 
 •  VODOHOSPODÁŘKÁ INFRASTRUKTURA • výrazné dotace obcím na výstavby vodovodů • podpora dotačních programů pro domácnosti na připojení na splaškovou kanalizaci • investice do čistíren odpadních vod 

Patrioti!Vytvořeno službou Webnode