7. 10. 2021 Off By admin

Stanovy politické strany 

STANOVY

Patrioti České republiky 

Článek 1: Základní ustanovení

Název politické strany je Patrioti České republiky, její zkratka je Patrioti ČR (dále jen “Strana”). Sídlem Strany je Řešovská 519/1, Bohnice, 181 00 Praha 8. 

Strana působí v České republice. Předmětem činnosti Strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2. Programové zásady a cíle 

1. Je stranou otevřenou, demokratickou prosazující svobodu jednotlivce a svobodnou vůli člověka. Odmítá jakékoliv formy ideologie, které vedou k totalitě a nerespektování základních práv a svobod. 

2. Strana prosazuje principy svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí funkční instituce. Hájí společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů I právnických osob. Odmítá jakékoliv formy diskriminace. 

3. Strana trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu. 

4. Strana usiluje o zemské uspořádání České republiky. 

Článek 3. Vznik, evidence, pozastavení a zánik členství 

1. Členem strany může být občan české republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. 

2. K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do strany. O přijetí za člena, včetně jeho příslušnosti ke konkrétnímu klubu, či zamítnutí přihlášky rozhodne předsednictvo. 

3. Člen může náležet pouze k jednomu klubu, členství vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena dnem zaplacení členského příspěvku. 

4. Člen může požádat o přestup do jiného klubu. O tomto přestupu rozhodne předseda klubu, ke kterému žadatel přestupuje. V případě neschválení přestupu má žadatel právo podat odvolání k rozhodci do 15 dnů od doručení rozhodnutí. 

5. Členství ve straně zaniká: 

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého, 

b) písemným prohlášením o vystoupením ze strany doručené předsednictvu, 

c) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům, 

d) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí, 

e) přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu předsednictva, 

f) nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti ani do 30 dnů od výzvy, zde stačí email. 

g) vyloučením, h) není-li člen strany přijat do klubu do tří měsíců po zániku či zrušení klubu, již byl původním členem, 

6.Členství ve straně se pozastaví na základě písemné žádosti člena z důvodu neslučitelnosti stranické příslušnosti a funkce nebo zaměstnání, které tento člen přijal nebo hodlá příjmout. Zahájení trestního stíhání může být důvodem k pozastavení členství předsednictvem při přiměřeném použití čl.6 odst. 2 a 3. 

7.O zániku členství ve straně podle odstavce 6 písmena.c) až h) musí být dotyčný člen písemně vyrozuměn. 

8.Podrobnosti upraví směrnice o členství ve straně 

Článek 4: Práva člena Člen strany má právo: 

1) účastnit se jednání klubu, jíž je členem 

2) volit a být volen delegátem konference a do funkcí ve straně 

3) navrhovat kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, 

4) být informován o činnosti strany a o usneseních stranických orgánů týkajících se jeho osoby a činnosti, 

5) předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti a připomínky, 

6) účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování. 

Článek 5: Povinnosti člena Člen strany je povinen: 

1) prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany, 

2) řídit se stanovami a vnitrostranickými normami, jimž jsou řády, směrnice, statuty a metodické pokyny, 

3) plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů, 

4) platit členské příspěvky podle příspěvkového řádu 

Článek 6: Vyloučení člena 

1)Vyloučení člena je zbavení stranické funkce a vyloučení ze strany 

2) O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. 

3) Rozhodnutí o vyloučení člena s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu doručeno. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat k rozhodci. Odvolání nemá odkladný účinek. 

4) Vyloučit člena ze strany lze jen pro : a) zvlášť hrubé či opakované porušení stanov, b) soustavné zanedbávání základních členských povinností, c) hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem strany, d) spáchání úmyslného trestního činu, pro který byl pravomocně odsouzen e) zneužití stranické nebo veřejné funkce, f) jednání, které poškozuje stranu, g) uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v přihlášce do strany. 

5) Vyloučení je překážkou opětovného vzniku členství po dobu tří let od konečného rozhodnutí příslušného orgánu, nerozhodne-li jinak předsednictvo strany. 

Článek 7 : Organizační struktura strany 

1) Celostátní úroveň: 

a) republikový klub, b) předsednictvo strany, c) rozhodce, d) revizor, 2) 

Regionální úroveň a) regionální klub, b) předsednictvo regionálního klubu, c) regionální rozhodce, d) regionální revizor 

3) Místní úroveň a) místní klub b) předseda místního klubu 

 Článek 8. Jednání orgánů 

1) Orgány strany rozhodují usnesením 

2) Orgány strany jsou usnášeníschopné za přítomnosti většiny všech svých členů nebo delegátů, pokud není stanovami upraveno jinak. K přijetí usnesení je třeba souhlas většiny přítomných členů nebo delegátů, pokud stanovami není upraveno jinak. 

3) Jednání orgánů a hlasování v případě střetu zájmů či podjatosti podrobně upravuje jednací řád. 4) Orgány strany navrhují kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranické normy. 

5) Volby členů orgánů strany a rozhodování o kandidátkách pro veřejné volby probíhají prostřednictvím tajného hlasování. O hlasování aklamací lze rozhodovat dvoutřetinovou většinou přítomných členů nebo delegátů příslušného orgánu. 

6) Za předsednictvo strany jednají navenek společně předseda, místopředseda. První místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. 

7) Osoba oprávněná jednat jménem strany připojí k svému podpisu I funkční označení. 

Článek 9: Republikový klub 

1) republikový klub je vrcholným orgánem. Republikový klub se schází nejméně jedenkrát ročně. Republikový klub musí být svolán do 90 dnů na návrh klubů reprezentujících minimálně 1/3 členské základny. 

2)Delegáty republikového klubu s hlasem rozhodovacím jsou předsedové jednotlivých regionálních klubů. 3) republikový klub volí a odvolává: a) předsedu, statutárního místopředsedu, místopředsedu a až čtyři místopředsedy strany, b) až pět členů předsednictva strany, c) revizora a rozhodce. 4) republikový klub schvaluje program strany, stanovy strany a jejich změny. 

Článek 10: Předsednictvo strany 

1)Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany. K jednání jménem strany v otázkách finančních a k jednání navenek vůči orgánům veřejné moci jsou oprávněny jen osoby uvedené v čl. 8 odst. 6 nebo osoby jimi písemně pověřené. Osoba oprávněná jednat jménem strany připojí k svému podpisu I funkční označení. 

2) Předsednictvo strany se skládá z předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedy, až čtyř místopředsedů, až pěti členů předsednictva strany, dále z předsedů klubů poslanců, klubu senátorů a klubu poslanců v Evropském parlamentu, pokud jsou členy strany. 

Předsednictvo strany zejména: 

a) schvaluje metodické pokyny, 

b) schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávy strany, 

c) navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a kandidátech do Senátu, určuje volební zmocněnce strany a rozhoduje o volebních a povolebních koalicích, 

d) schvaluje řády, směrnice a statuty, 

e) stanoví výši řádných a zvláštních příspěvků, 

f) jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce funkčního období, 

g)dává licence jednotlivým klubům a pozastavuje činnost klubu, 

h) rozhoduje o zrušení klubu: zrušení klubu musí být schváleno dvoutřetinovou většinou všech členů představenstva. 

Článek 11: Předseda strany, první místopředseda, statutární místopředseda a aparát strany 1.Předseda strany stojí v čele strany. Svolává předsednictvo strany a předsedá mu. Je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů. Jedná jménem strany o koaličních jednáních. 

2.První místopředseda strany zastupuje předsedu strany, má právo účastnit se všech zasedání orgánů a schvaluje uzavření, změnu či rozvazování pracovního poměru se zaměstnanci či obdobných právních vztahů s třetími osobami. 

3. místopředseda strany, má právo účastnit se všech zasedání orgánů, jedná jménem strany o možných koaličních jednáních. Podílí se na zahraniční politice strany. 

4.Aparát strany se ve své činnosti a vztahu k voleným orgánům řídí Organizačním řádem strany. 

Článek 12: Regionální klub 

1.Regionální klub je organizační jednotkou strany. Může být založen nejméně třemi zvoleními zástupci místního klubu v regionu, (tedy zástupci tří místních klubů) tím se myslí v územně právním celku – kraj. Na území kraje může být založen pouze jeden regionální klub. 

2.Regionální klub vzniká rozhodnutím ustavující regionální schůze konané na základě licencí udělených místním klubům. Regionální klub zanikne, poklesne-li počet místních klubů pod tři. 

3.Pokud má regionální klub 3 a více zástupců místních klubů a není-li při stanoveném začátku jednání přítomna většina zástupců místních klubů, je po půl hodině schůze regionálního klubu usnášeníschopná při přítomnosti alespoň 1/3 členů regionálního klubu. 

4.Regionální klub na své schůzi volí a odvolává předsedu klubu. 

5.Regionální klub na své schůzi zejména navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách do krajského zastupitelstva. Tyto kandidátní listiny musí být následně schváleny předsednictvem. 

Článek 13: Místní klub 

1) Místní klub je organizační jednotkou strany. Může být založen třemi členy v místním volebním obvodě, který je určen a stanoven pro komunální volby. Na území volebního obvodu může být založen pouze jeden místní klub. 

2) Místní klub vzniká rozhodnutím ustavující místní schůze členů strany. Místní klub zanikne, poklesne-li počet členů v místním klubu pod tři. 

3.Pokud má místní klub 3 a více členů a není-li při stanoveném začátku schůze přítomna většina členů místních klubů, je po půl hodině schůze místního klubu není usnášeníschopná. 

4.Místní klub na své schůzi volí a odvolává předsedu místního klubu. 

5.Místní klub na své schůzi zejména navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách do místního zastupitelstva. Tyto kandidátní listiny musí být následně schváleny předsednictvem. 

Článek 14: Revizor a rozhodce 

1.Strana zřizuje revizora, který kontroluje finanční, hospodářskou a správní činnost strany. 

2.Revizor nesmí vykonávat na stejné organizační úrovni žádnou další funkci ve straně ani nesmí být zaměstnancem strany nebo obdobném smluvním vztahu. 

3.Strana zřizuje rozhodce. Rozhodce musí mít ukončené právnické vzdělání. Rozhodce zejména: a) rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány, jakož I ve sporech mezi členy navzájem a orgány navzájem a o odvolání proti rozhodnutí o stranickém trestu a o pozastavení členství, b) je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné, c) podává závazný výklad stanov d) rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany. 

4.Rozhodce nesmí být zaměstnancem strany nebo v obdobném smluvním vztahu. 

Článek 15: Funkce, funkční období funkcionářů 

1.Stranickými funkcionáři jsou: člen předsednictva, předseda, první místopředseda, místopředseda, revizor a rozhodce. 

2.Funkční období stranických funkcionářů je čtyřleté a končí novou volbou. Stranická funkce zaniká pozastavením členství ,nebo pokud je neslučitelná s nově přijatou stranickou či veřejnou funkcí. 

Článek 16: Zásady hospodaření 

Strana je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Strana hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Podrobnosti upraví směrnice o hospodaření. 

Článek 17: Nutné změny stanov 

Předsednictvo může změnit stanovy strany. Změna musí být schválena dvoutřetinovou většinou členů předsednictva. Tato změna podléhá dodatečnému schválení nejbližší republikového klubu. 

Článek 18: Zrušení strany 

1.Strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo hnutím, nebo přeměnou ve spolek. Strana může být zrušena I jinak, stanoví-li to tak zákon. 

2.Nepřejde-li majetek zrušené strany na právního zástupce nebo na stát, nabídne likvidátor majetkový zůstatek nadaci nebo nadačnímu fondu, jejichž účelem je podpora mimořádně talentovaných studentů. 

V Praze 20.2. 2016 Za správnost zodpovídá předseda Jiří Vítek